Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-M-D1PRAK Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://praktyki.wdinp.uw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Od studentów przystępujących do odbycia praktyki oczekuje się znajomości podstawowych zagadnień prawnych i organizacyjnych danej instytucji. Student powinien wykazać się znajomości problematyki funkcjonowania organizacji, oraz znać jej przedmiotowy zakres czynności.

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Po ukończeniu praktyki student powinien umieć wskazać praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji w kontekście szeroko rozumianej polityki społecznej realizowanej na różnych szczeblach. Powinien również umieć analizować swoje mocne i słabe strony na rynku pracy podejmując kroki do pełnej aktywizacji i wykorzystania swoich zasobów ze zdobytą na studiach wiedzą kierunkową na czele.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe mają na celu implementację i konfrontację zdobytej wiedzy teoretycznej z praktycznymi warunkami funkcjonowania instytucji w ramach szeroko rozumianych polityk publicznych. Studenci mają możliwość dostrzeżenia znaczenia zdobywanej wiedzy szczególnie w praktycznym wymiarze rozwiązywania zadań. Praktyki zawodowe pozwalają na rozwijanie swoich kompetencji, w tym umiejętności interpersonalnych. Mają na celu zapoznanie studenta z funkcjonowaniem struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania, a także sprawowanej kontroli pracy.

Literatura:

1. Zasady odbywania praktyk na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych; dostępne: http://www.ips.uw.edu.pl/doc_download/410-zasady-odbywania-praktyk-wdinp.html

2. Przewodnik zaliczania praktyk; ostępny: http://www.ips.uw.edu.pl/doc_download/415-przewodnikips2013.html

3. Porozumienie indywidualne dotyczące organizacji praktyk; dostępne: http://www.ips.uw.edu.pl/doc_download/414-porozumienieindywidualne.html

4. Zaświadczenie o odbyciu praktyki; dostępne: http://www.ips.uw.edu.pl/doc_download/66-zawiadczenie-o-odbyciu-praktyki.html

5. Wniosek o zaliczenie praktyk; dostępny: http://www.ips.uw.edu.pl/doc_download/413-wniosek-zaldzialgosp.html

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma pogłębioną wiedzę na temat roli komunikowania się w praktycznym funkcjonowaniu zarówno instytucji jak i jednostki na rynku pracy (K_W06).

2. Ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł zdobywania informacji potrzebnych do funkcjonowania na rynku pracy w kontekście wykonywania zawodu zgodnego z wykształceniem (K_W03).

3. Ma wiedzę na temat uwarunkowań instytucjonalnych przekładających się na realizację zadań danej instytucji (K_W07).

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętności doboru instrumentów i zastosowania wiedzy w celu rozwiązywania problemów i zadań związanych z praktycznym wykonywaniem zawodu (K_U03).

2. Potrafi krytycznie analizować funkcjonowanie instytucji poprzez zakres i skuteczność podejmowanych przez nią działań (K_U03).

3. Potrafi planować swoje zadania wpisując je w działania podejmowane przez organizacje oraz korygować je zgodnie z wynikami ewaluacji (K_U04).

Kompetencje:

1. Student dostrzega potrzebę doskonalenia swoich umiejętności praktycznych i pogłębiania wiedzy zarówno w aspekcie teoretycznym funkcjonowania instytucji, jak i praktycznym (K_K01).

2. Potrafi zidentyfikować obszary własnego rozwoju indywidualnego i zawodowego w celu lepszego funkcjonowania na rynku pracy (K_K01).

3. Potrafi przyjmować różne role zawodowe – w zespole i indywidualnie w zależności od powierzonych zadań, charakteru wykonywanej pracy i zdobytej wiedzy (K_K02).

4. Dostrzega nabyte umiejętności komunikacji interpersonalnej jako warunku skutecznego realizowania działań zawodowych (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

1. Złożenie zaświadczenia o odbyciu praktyk wypełnionego i podpisanego przez Organizatora praktyk zgodnie z wytycznymi przyjętymi w Zasadach odbywania praktyk na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,

2. Złożenie wniosku o zaliczenie praktyk,

3. Złożenie ustnego sprawozdania z odbytej praktyki. W sprawozdaniu powinny znaleźć się:

• informacja o wykonywanych czynnościach i zadaniach, oraz ich zgodność z sylabusem przedmiotu,

• ocena praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas praktyk,

• informacja odnośnie zakresu wykonywanych czynności, szczególnie ich zgodności z ujętymi w ramowym programie praktyk,

• ogólna ocena zrealizowanych praktyk.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Mering
Prowadzący grup: Tomasz Mering
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.