Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacje międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D5ORMI Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacje międzynarodowe
Jednostka: Instytut Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Charakterystyka organizacji międzynarodowych jako najbardziej rozwiniętych form wielostronnej współpracy międzynarodowej, ich genezy, zróżnicowania, miejsca, funkcji i znaczenia w stosunkach międzynarodowych; przekazanie zakresu wiedzy niezbędnej do samodzielnej pracy badawczej, jak też zastosowania jej w praktyce, między innymi w pracy w służbie zagranicznej oraz organizacjach międzynarodowych.

Skrócony opis:

Teoria organizacji międzynarodowych oraz analiza działalności: Rada Europy, OBWE, NATO, Narody Zjednoczone, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Unia Europejska, Unia Afrykańska.Przegląd innych wybranych organizacji międzynarodowych

Pełny opis:

Wykład

Istota organizacji i ich zróżnicowanie. Geneza i rozwój organizacji międzynarodowych: uwarunkowania, procesy i sposoby kształtowania się organizacji międzynarodowych; znaczenie statutu. Struktura i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych: organy, ich rodzaje i status prawny; relacje między organami; funkcjonariusze międzynarodowi; cele, zadania i funkcje organizacji międzynarodowych; procesy podejmowania decyzji; siedziba organizacji. Organizacje międzynarodowe a państwa: członkostwo w organizacjach międzynarodowych i inne formy współpracy państw z instytucjami międzynarodowymi, przedstawicielstwa państw w organizacji i organizacji w państwach, motywy przynależności do organizacji międzynarodowych oraz współpracy z nimi. Stosunki między organizacjami międzynarodowymi. Organizacje międzynarodowe a stosunki międzynarodowe: rozwój i stan stosunków międzynarodowych a powstanie i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych, wpływ organizacji międzynarodowych na ewolucję stosunków międzynarodowych, organizacje międzynarodowe w teoriach stosunków międzynarodowych. Analiza struktur i funkcjonowania poszczególnych organizacji międzynarodowych (Rada Europy, NATO, OECD, organizacje systemu Narodów Zjednoczonych itd.).

Ćwiczenia

I. Rada Europy

1. Geneza RE

2. Cele i zadania

3. Organy

4. Członkostwo

5. Funkcjonowanie

6. Rola i znaczenie RE

7. Polska w RE

II. OBWE

1. Funkcjonalny sposób powstania organizacji

2. Cele, zadania, funkcje OBWE

3. Organy (skład, kompetencje, proces decyzyjne)

4. Mechanizmy OBWE

5. Działalność OBWE

6. OBWE a organizacje europejskie i NZ

7. Polska w OBWE

III. NATO

1. Geneza i specyfika organizacji

2. Przekształcenia NATO w latach 90.

3. Cele, zadania, sfery aktywności

4. Organy (skład, kompetencje, proces decyzyjny)

5. Zintegrowana struktura wojskowa

6. Miejsce NATO w europejskiej "architekturze" bezpieczeństwa

7. Polska w NATO

IV-V. Organizacja Narodów Zjednoczonych

1. Geneza, cele i zasady

2. Organy i proces decyzyjny

3. Aktywność NZ w dziedzinie politycznej, praw człowieka oraz społeczno- gospodarczej

4. Współpraca NZ z organizacjami systemu NZ

5. Polska w ONZ

VI. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

1. Geneza

2. Cele i funkcje

3. Organy, kompetencje, sposoby podejmowania decyzji

4. Działalność

5. Grupa Banku Światowego

6. Polska w IBRD

VII. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

1. Geneza

2. Cele i funkcje

3. Organy, kompetencje, sposoby podejmowania decyzji

4. Rola organów administracyjnych

5. Działalność

6. Polska w MOP

VIII. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

1. Geneza i ewolucja OECD

2. Cele i zadania

3. Organy i proces decyzyjny

4. System OECD

5. Główne dziedziny działalności

6. Polska w OECD

IX- X. Unia Europejska

1. Geneza

2. Charakter prawny i struktura UE

3. Instytucje i proces decyzyjny

4. Kompetencje

5. Instrumenty działania

6. Polska w UE

XI. Unia Afrykańska

!. Geneza

2. Organy, kompetencje, proces decyzyjny

4. Funkcje i główne dziedziny działania

5. System UA

XII/XIII. Przegląd innych wybranych organizacji międzynarodowych

1.Organizacja Wspołracy Islamskiej

2. Organizacja Państw Amerykańskich

4. ASEAN

5. Organizacja Współpracy Islamskiej

6. OPEC

Literatura:

1. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe (wyd. II uzupełnione),Warszawa 2003.

2. Dokumenty Europejskie, opr. E. Przyborowska - Klimczak, E. Skrzydło - Tefelska, Lublin 1999.

3. Z. M. Doliwa - Klepacki, Integracja europejska, Białystok 2005.

4. P. Gruziński, KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, Warszawa 2002.

5. H. Izdebski, Rada Europy. Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, Warszawa 1996.

6. J. Jaskiernia, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Warszawa 2000.

7. J. Kukułka, I. Popiuk - Rysińska (red.), Wkład ONZ w rozwój współżycia narodów, Warszawa 1997.

8. R. Kupiecki, Od Londynu do Waszyngtonu. NATO w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa 1998.

9. E. Latoszek. M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Złożenia, cele, działalność. Podręcznik akademicki, Warszawa 2001.

10. S. Parzymies, I. Popiuk- Rysińska (red.), Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012.

11. S. Parzymies, R.Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Warszawa 2004.

12. I Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2013.

13. Prawo w stosunkach międzynarodowych, opr. S. Bieleń, Warszawa 2004.

14. M. Rewizorski (red.), Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania, Warszawa 2015.

15. Roczniki Strategiczne.

16. Zbiór statutów i regulaminów organizacji międzynarodowych, t. II: Organizacje wyspecjalizowane ONZ, Warszawa 1996

17. R. Zięba, Instytucjonalizacja Bezpieczeństwa Europejskiego, Warszawa 2004.

18. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2017.

18. A. Gieryńska, Organizacja Współpracy Islamskiej, Warszawa 2017.

19. M. Pietraś, A. Wojtaszczyk (red.), Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, Warszawa 2017.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu wykładu student potrafi wskazać cechy chcarakterystyczne OM, rozpoznaje międzyrzadowe i pozarządowe OM, potrafi wyjaśnić zasady powstawania, funkcjonowania i rozwiązywania OM. Analizuje znaczenie OM w stosunkach międzyanrodowych.

Po ukończeniu ćwiczeń student zna przykładowe wybrane OM, potrafi wskazać cechy wspólne wszystkich OM, ale tez rozpoznaje, co je różni. Jest w stanie użyć konkretnych przykładów w celu uargumentowania swojej opinii na temat znaczenia OM w stisunkach międzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia przedmiotu jest egzamin obejmujący całość tematyki wykładu i ćwiczeń. Ćwiczenia kończą się kolokwium. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Ocena końcowa z ćwiczeń jest wypadkową oceny z kolokwium i zaangażowania studenta podczas ćwiczeń (przygotowywanie zadanego materiału, aktywny udział w zajęciach). Zagadnienia do kolokwium obejmują całość materiału omawianego na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Rysińska
Prowadzący grup: Irena Rysińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Teoria organizacji międzynarodowych oraz analiza działalności: Rada Europy, OBWE, NATO, Narody Zjednoczone, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Unia Europejska, Unia Afrykańska.Przegląd innych wybranych organizacji międzynarodowych

Pełny opis:

Wykład

Istota organizacji i ich zróżnicowanie. Geneza i rozwój organizacji międzynarodowych: uwarunkowania, procesy i sposoby kształtowania się organizacji międzynarodowych; znaczenie statutu. Struktura i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych: organy, ich rodzaje i status prawny; relacje między organami; funkcjonariusze międzynarodowi; cele, zadania i funkcje organizacji międzynarodowych; procesy podejmowania decyzji; siedziba organizacji. Organizacje międzynarodowe a państwa: członkostwo w organizacjach międzynarodowych i inne formy współpracy państw z instytucjami międzynarodowymi, przedstawicielstwa państw w organizacji i organizacji w państwach, motywy przynależności do organizacji międzynarodowych oraz współpracy z nimi. Stosunki między organizacjami międzynarodowymi. Organizacje międzynarodowe a stosunki międzynarodowe: rozwój i stan stosunków międzynarodowych a powstanie i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych, wpływ organizacji międzynarodowych na ewolucję stosunków międzynarodowych, organizacje międzynarodowe w teoriach stosunków międzynarodowych. Analiza struktur i funkcjonowania poszczególnych organizacji międzynarodowych (Rada Europy, NATO, UZE, OECD, organizacje systemu Narodów Zjednoczonych itd.).

Ćwiczenia

I. Rada Europy

1. Geneza RE

2. Cele i zadania

3. Organy

4. Członkostwo

5. Funkcjonowanie

6. Rola i znaczenie RE

7. Polska w RE

II. OBWE

1. Funkcjonalny sposób powstania organizacji

2. Cele, zadania, funkcje OBWE

3. Organy (skład, kompetencje, proces decyzyjne)

4. Mechanizmy OBWE

5. Działalność OBWE

6. OBWE a organizacje europejskie i NZ

7. Polska w OBWE

III. NATO

1. Geneza i specyfika organizacji

2. Przekształcenia NATO w latach 90.

3. Cele, zadania, sfery aktywności

4. Organy (skład, kompetencje, proces decyzyjny)

5. Zintegrowana struktura wojskowa

6. Miejsce NATO w europejskiej "architekturze" bezpieczeństwa

7. Polska w NATO

IV-V. Organizacja Narodów Zjednoczonych

1. Geneza, cele i zasady

2. Organy i proces decyzyjny

3. Aktywność NZ w dziedzinie politycznej, praw człowieka oraz społeczno - gospodarczej

4. Współpraca NZ z organizacjami systemu NZ

5. Polska w ONZ

VI. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

1. Geneza

2. Cele i funkcje

3. Organy, kompetencje, sposoby podejmowania decyzji

4. Działalność

5. Grupa Banku Światowego

6. Polska w IBRD

VII. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

1. Geneza

2. Cele i funkcje

3. Organy, kompetencje, sposoby podejmowania decyzji

4. Rola organów administracyjnych

5. Działalność

6. Polska w MOP

VIII. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

1. Geneza i ewolucja OECD

2. Cele i zadania

3. Organy i proces decyzyjny

4. System OECD

5. Główne dziedziny działalności

6. Polska w OECD

IX- X. Unia Europejska

1. Geneza

2. Charakter prawny i struktura UE

3. Instytucje i proces decyzyjny

4. Kompetencje

5. Instrumenty działania

6. Polska w UE

XI. Unia Afrykańska

!. Geneza

2. Organy, kompetencje, proces decyzyjny

4. Funkcje i główne dziedziny działania

5. System UA

XII/XIII. Przegląd innych wybranych organizacji międzynarodowych

1.Organizacja Współpracy Islamskiej

2. Organizacja Państw Amerykańskich

4. ASEAN

5. Organizacja Współpracy Islamskiej

6. OPEC

Literatura:

1. J. Barcz,M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierowników zarządzania i administracji, Warszawa 2011.

2. Dokumenty Europejskie, opr. E. Przyborowska - Klimczak, E. Skrzydło - Tefelska, Lublin 1999.

3. H. Izdebski, Rada Europy. Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, Warszawa 1996.

4. J. Jaskiernia, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Warszawa 2000.

5. E. Latoszek. M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Złożenia, cele, działalność. Podręcznik akademicki, Warszawa 2001.

6. S. Parzymies, I. Popiuk- Rysińska (red.), Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012.

7. S. Parzymies, R.Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Warszawa 2004.

8. I Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Warszawa 2013.

9. Prawo w stosunkach międzynarodowych, opr. S. Bieleń, Warszawa 2004.

10. M. Rewizorski (red.), Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania, Warszawa 2015.

11. Roczniki Strategiczne

12. R. Zięba, Instytucjonalizacja Bezpieczeństwa Europejskiego, Warszawa 2004.

13. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2017.

C

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Rysińska
Prowadzący grup: Irena Rysińska, Joanna Starzyk-Sulejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Teoria organizacji międzynarodowych oraz analiza działalności: Rada Europy, OBWE, NATO, Narody Zjednoczone, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Unia Europejska, Unia Afrykańska.Przegląd innych wybranych organizacji międzynarodowych

Pełny opis:

Wykład

Istota organizacji i ich zróżnicowanie. Geneza i rozwój organizacji międzynarodowych: uwarunkowania, procesy i sposoby kształtowania się organizacji międzynarodowych; znaczenie statutu. Struktura i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych: organy, ich rodzaje i status prawny; relacje między organami; funkcjonariusze międzynarodowi; cele, zadania i funkcje organizacji międzynarodowych; procesy podejmowania decyzji; siedziba organizacji. Organizacje międzynarodowe a państwa: członkostwo w organizacjach międzynarodowych i inne formy współpracy państw z instytucjami międzynarodowymi, przedstawicielstwa państw w organizacji i organizacji w państwach, motywy przynależności do organizacji międzynarodowych oraz współpracy z nimi. Stosunki między organizacjami międzynarodowymi. Organizacje międzynarodowe a stosunki międzynarodowe: rozwój i stan stosunków międzynarodowych a powstanie i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych, wpływ organizacji międzynarodowych na ewolucję stosunków międzynarodowych, organizacje międzynarodowe w teoriach stosunków międzynarodowych. Analiza struktur i funkcjonowania poszczególnych organizacji międzynarodowych (Rada Europy, NATO, UZE, OECD, organizacje systemu Narodów Zjednoczonych itd.).

Ćwiczenia

I. Rada Europy

1. Geneza RE

2. Cele i zadania

3. Organy

4. Członkostwo

5. Funkcjonowanie

6. Rola i znaczenie RE

7. Polska w RE

II. OBWE

1. Funkcjonalny sposób powstania organizacji

2. Cele, zadania, funkcje OBWE

3. Organy (skład, kompetencje, proces decyzyjne)

4. Mechanizmy OBWE

5. Działalność OBWE

6. OBWE a organizacje europejskie i NZ

7. Polska w OBWE

III. NATO

1. Geneza i specyfika organizacji

2. Przekształcenia NATO w latach 90.

3. Cele, zadania, sfery aktywności

4. Organy (skład, kompetencje, proces decyzyjny)

5. Zintegrowana struktura wojskowa

6. Miejsce NATO w europejskiej "architekturze" bezpieczeństwa

7. Polska w NATO

IV- V. Unia Europejska

1. Geneza

2. Charakter prawny i struktura UE

3. Instytucje i proces decyzyjny

4. Kompetencje

5. Instrumenty działania

6. Polska w UE. Unia Europejska

1. Geneza

2. Charakter prawny i struktura UE

3. Instytucje i proces decyzyjny

4. Kompetencje

5. Instrumenty działania

6. Polska w UE

VI-VII. Organizacja Narodów Zjednoczonych

1. Geneza, cele i zasady

2. Organy i proces decyzyjny

3. Aktywność NZ w dziedzinie politycznej, praw człowieka oraz społeczno - gospodarczej

4. Współpraca NZ z organizacjami systemu NZ

5. Polska w ONZ

VIII. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

1. Geneza

2. Cele i funkcje

3. Organy, kompetencje, sposoby podejmowania decyzji

4. Działalność

5. Grupa Banku Światowego

6. Polska w IBRD

IX. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

1. Geneza

2. Cele i funkcje

3. Organy, kompetencje, sposoby podejmowania decyzji

4. Rola organów administracyjnych

5. Działalność

6. Polska w MOP

X. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

1. Geneza i ewolucja OECD

2. Cele i zadania

3. Organy i proces decyzyjny

4. System OECD

5. Główne dziedziny działalności

6. Polska w OECD

XI. Unia Afrykańska

!. Geneza

2. Organy, kompetencje, proces decyzyjny

4. Funkcje i główne dziedziny działania

5. System UA

XII/XIII. Przegląd innych wybranych organizacji międzynarodowych

1.Organizacja Współpracy Islamskiej

2. Organizacja Państw Amerykańskich

4. ASEAN

5. Organizacja Współpracy Islamskiej

6. OPEC

Literatura:

1. J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierowników zarządzania i administracji, Warszawa 2011.

2. Dokumenty Europejskie, opr. E. Przyborowska - Klimczak, E. Skrzydło - Tefelska, Lublin 1999.

3. H. Izdebski, Rada Europy. Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, Warszawa 1996.

4. J. Jaskiernia, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Warszawa 2000.

5. E. Latoszek. M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Złożenia, cele, działalność. Podręcznik akademicki, Warszawa 2001.

6. S. Parzymies, I. Popiuk- Rysińska (red.), Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012.

7. S. Parzymies, R.Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Warszawa 2004.

8. I Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Warszawa 2013.

9. Prawo w stosunkach międzynarodowych, opr. S. Bieleń, Warszawa 2004.

10. M. Rewizorski (red.), Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania, Warszawa 2015.

11. Roczniki Strategiczne

12. R. Zięba, Instytucjonalizacja Bezpieczeństwa Europejskiego, Warszawa 2004.

13. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.