Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia politologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D1MEPO Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Metodologia politologii
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak szczególnych założeń - przedmiot obowiązkowy.

Skrócony opis:

Po ukończeniu kursu student zdobędzie podstawy usystematyzowanej wiedzy z zakresu podstaw metodologii nauk społecznych, a w szczególności politologii. Będzie rozumiał procesy i zjawiska politycznospołeczne zachodzące we współczesnym świecie i w Polsce. Uczestnik wykładu przyswoi podstawowe pojęcia z zakresu filozofii nauki, socjologii oraz metod i technik badawczych. Nauczy się właściwie definiować i rozpoznawać poszczególne techniki badawcze i metody analizy wykorzystywane w politologii. Ważny dydaktyczny cel stanowi wyposażenie studenta w elementarną wiedzę praktyczną o metodach badań ilościowych oraz jakościowych, a także wyrobienie podstawowych kompetencji interpretacji wyników badań oraz ewaluacji zastosowanej metody badawczej.

Pełny opis:

Podstawowym celem kursu jest rozbudzenie i rozwój wyobraźni socjologicznej i politologicznej studenta. Składają się na nią wiedza, umiejętności i kompetencje. Student zostanie zaopatrzony w wiedzę o koncepcjach metodologicznych, definiowaniu i adekwatnym stosowaniu pojęć w opisie i analizie procesów i zjawisk społecznych. Zajęcia uczą aktywnego poszukiwania źródeł faktów na temat zjawisk i procesów społecznych oraz ich syntetyzowania.

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia to ok. 120 godzin. Wykład obejmuje 30 godzin., czas potrzebny na przygotowanie do zajęć stanowi 60 godzin (opracowanie i przyswojenie literatury przedmiotu oraz samodzielne studia źródeł), kolejne 10 godzin obejmuje przygotowanie się do dyskusji na temat zaprezentowanego filmu, która obejmować będzie ewaluacje przedstawionej w filmie metodologii oraz aspektów etycznych, z kolei 20 godzin to czas niezbędny na powtórzenie i przygotowanie się do kolokwium końcowego.

Literatura:

Obowiązkowa:

1) K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1965, Rozdział IIIA. Zakres nazw (pkt. 11, 12), Rozdział IIIB. Treść nazw, Rozdział IV. Wieloznaczność wyrażeń i wadliwość znaczeń, Rozdział V. Definicja.

2) E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, Rozdział 8. Eksperyment, s. 245-266.

3) E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, Rozdział 9. Badania sondażowe, s. 283-305.

4) A.J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, Rozdział I. Nauka, jej cele i zadania, pkt. 1, 2, 3, s. 14-23.

5) A.J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, Rozdział II. Politologia, pkt. 1 Istota politologii, s. 31-34.

6) A.J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, rozdz. VII Wiedza źródłowa, s. 93-113.

7) A.J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, Rozdział VIII. Metody badawcze (fragment), s. 114-116.

8) F. Devine, Metody jakościowe, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 197-215.

9) J. Garlicki, Socjologiczny wymiar studiów europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 103 (od: Metodologia studiów…) – 107 i 110–114.

10) J. Garlicki, Socjologiczny wymiar studiów europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 115–118 (o analizie systemowej).

11) J. Hopkin, Metody porównawcze, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, D. Marsh, G. Stoker (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 251-270.

12) K.T. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 7.1. Studium przypadku, s. 126-143.

13) R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985, Rozdział II. Pomiar, s. 48-60.

14) R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 153-168.

15) S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2008, Rozdział 2. Zjawiska społeczne i odpowiadające im pojęcia, pkt. 2, 3, 4, Rozdział 3. Definiowanie pojęć i dobór wskaźników w badaniach, pkt. 9, 10, 11, 12, s. 65-80, 152-177.

16) Z.J. Pietraś, Decydowanie polityczne, PWN, Warszawa 2000, Rozdział I. Politologiczna analiza decyzyjna, s. 13-56.

17) M. Read, D. Marsh, Łączenie metod ilościowych z jakościowymi, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 233-250.

18) J. Sielski, Wyznaczniki politologii, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, A. Antoszewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 75-84.

19) B.L. Whorf, Język, myśl, rzeczywistość, Wydawnictwo KR, Warszawa 2002, eseje: Nauka a językoznawstwo, Językoznawstwo jako nauka ścisła, Język i logika, Język, umysł i rzeczywistość, s. 279–361.

Dla szczególnie zainteresowanych:

1) A.F. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką? Rozważania o naturze, statusie i metodach nauki. tłum. A. Chmielewski, Wydawnictwo „Siedmioróg”, Wrocław 1993, rozdział IV, VIII, XII.

2) F. Devine, Metody jakościowe, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 197-215.

3) J. Garlicki, Socjologiczny wymiar studiów europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 107 -110.

4) P. John, Metody ilościowe, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 217-232.

5) T. Klementewicz, Historia alternatywna jako inspiracja dla przewidywań ładu społecznego (z doświadczeń polskiej transformacji), [w:] Dylematy polskiej transformacji, J. Błuszkowski (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, s. 45-62.

6) D. Marsh, P. Furlong, Skóra, a nie sweter: ontologia i epistemologia w politologii, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, D. Marsh, G. Stoker (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 17- 19.

7) R.A. Podgórski, Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn 2007, Rozdział 5. Problemy naukowe (fragment), podrozdziały: 5.1. Budowanie problemów naukowych, 5.4. Impostacja logiczna, 5.8. Sformułowanie problemu badawczego, Rozdział 6. Hipotezy naukowe (fragment), s. 83-90, 101-104, 120-123, 126-132.

Film:

1) Cicha furia: Stanfordzki eksperyment więzienny, K. Musen (reż.), K. Musen, Ph. Zimbardo (scen.), 1991, film dokumentalny prod. USA.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

EK1 - Ma ogólną wiedzę o charakterze nauki o polityce i jej relacji do innych nauk (W01)

EK2 - Zna kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych (W09)

UMIEJĘTNOŚCI

EK3 - Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki (U03)

EK4 - Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze polityki (U05).

EK5. Posiada umiejętność prezentowania własnych punktów widzenia, uzasadniania ich oraz konfrontowania z poglądami innych studentów i różnych autorów (U09).

KOMPETENCJE

EK6 - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K05)

EK7. Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności w zakresie metodologii politologii (K07).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową: wyników egzaminu końcowego, obserwacji i ewaluacji intensywności i jakości aktywności studenta podczas części wykładu przeznaczonych na komentarze, pytania i dyskusję oraz obecności studenta na zajęciach.

Metody oceny pracy studenta - Liczba punktów/udział w ocenie końcowej

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność w dyskusji) - dodatkowo premiowane: 10%

egzamin pisemny:

0 – 10 pkt. (poniżej 50%)

11- 12 pkt. (51% - 60%)

13 – 14 pkt (61% - 70%)

15 – 16 pkt (71% - 80%)

17 - 18 pkt (81% - 90%)

19 – 20 pkt. (91% - 100%)

100 % obecność na zajęciach* - dodatkowo premiowane: 10%

Załącznik:

Wskaźniki końcowej oceny studenta dla przedmiotu metodologia politologii

Ocena - Algorytm oceny końcowej

2 - 50% i poniżej

3 - powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 - powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 - powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 - powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 - Powyżej 90%

*** Student opanował wszystkie efekty kształcenia ujęte w sylabusie.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Garlicki
Prowadzący grup: Jan Garlicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Garlicki
Prowadzący grup: Jan Garlicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.