Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D1POPS Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne

Od studentów oczekuje się kompetencji poznawczych pozwalających na przyswojenie i analizowanie poznawanych treści. Oczekiwane jest również posiadanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć charakteryzujących zachowanie człowieka jako istoty społecznej, zainteresowania wyjaśnianiem ludzkich zachowań.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu dostarczenie studentowi podstawowej wiedzy o psychologicznych mechanizmach funkcjonowania człowieka oraz rozwiniecie umiejętności refleksyjnego myślenia o problemach życia społeczno-politycznego w kontekście działań jednostek.

Pełny opis:

Wykład ma na celu dostarczenie studentowi podstawowej wiedzy o psychologicznych mechanizmach funkcjonowania człowieka oraz rozwiniecie umiejętności refleksyjnego myślenia o problemach życia społeczno-politycznego w kontekście działań jednostek. Student zostakje wprowadzone w problematykę historii psychologii i metod badawczych tej dyscypliny. Na zajęciach podejmowane są problemy poznawczego funkcjonowania człowieka ze szczególnym uwzględnieniem procesów spostrzegania i zdolności myślenia, przetwarzania informacji o życiu społecznym. Na wykładzie podejmowane są także kwestie osobowości oraz postaw i zachowań człowieka w sytuacjach społecznych, w tym także w sytuacjach zagrożenia.

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągniecie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia to około 100-120 godzin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Skarżyńska K. (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań

Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk.

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa.

Zimbardo P.H., Ruch F.L., Psychologia i życie, Warszawa.

Literatura uzupełniająca i rozszerzająca wiedzę i umiejętności studenta:

Aronson E., Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, Warszawa.

Aronson E. Wilson T. Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań.

Boski P. Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa.

Koralewicz J., Ziółkowski J. Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000, Warszawa.

Reber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, Warszawa.

Reykowski J., Skarżyńska K. Ziółkowski M., Orientacje społeczne jako element mentalności, Poznań.

Sears D., Huddy L, Jervis R. (red.), Psychologia polityczna, Kraków.

Stanisławiak E. (red.), Wybrane problemy psychologii społecznej, Warszawa.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

KW02.1

Ma wiedzę na temat mechanizmów psychologicznych funkcjonowania człowieka w różnych strukturach społecznych.

KW02.2

Ma wiedzę na temat znaczenia prawidłowego rozwoju emocjonalnego dla tworzenia więzi w różnych grupach społecznych.

KW03.1

Posiada wiedzę o człowieku jako jednostce twórczej i odpowiedzialnej.

KW03.2

Ma wiedzę na temat psychologicznych reakcji człowieka w sytuacjach zagrożenia.

KW07.1

Posiada wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach zachowań jednostek i grup zagrażających bezpieczeństwu państwa i społeczeństwa.

UMIEJĘTNOŚCI

KU01.1

Ma umiejętność obserwacji i analizy poznawczej zjawisk życia społecznego i politycznego.

KU01.2

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii dla interpretacji zjawisk życia społecznego.

KU02.1

Posiada umiejętności badawcze niezbędne do psychologicznego diagnozowania i prognozowania zjawisk kryzysowych.

KU05.1

Potrafi samodzielnie rozwijać psychologiczne umiejętności w celu rozwiązywania konkretnych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa społecznego.

KOMPETENCJE

KK01.1

Na podstawie wiedzy z zakresu psychologicznych właściwości jednostki definiuje potencjalne problemy mogące zaistnieć w sferze zagrożeń funkcjonowania różnych struktur społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zależy w pełni od wyniku egzaminu końcowego.

Tabela. Procentowy wskaźnik dla poszczególnych rezultatów z egzaminu (algorytm oceny końcowej):

2 Poniżej 50% punktów

3*** 50%-51% punktów

3,5 52%-65% punktów

4 66%-75% punktów

4,5 76%-85% punktów

5 86%-100% punktów

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 93 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pietrzyk-Zieniewicz
Prowadzący grup: Ewa Pietrzyk-Zieniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 93 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Załęski
Prowadzący grup: Piotr Załęski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.