Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D1POPS Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: INP - BEZP. WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne

Od studentów oczekuje się kompetencji poznawczych pozwalających na przyswojenie i analizowanie poznawanych treści. Oczekiwane jest również posiadanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć charakteryzujących zachowanie człowieka jako istoty społecznej, zainteresowania wyjaśnianiem ludzkich zachowań.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie studiowania przedmiotu student powinien poznawać mechanizmy psychologiczne zachowań człowieka w różnych złożonych strukturach społecznych. Powinien zrozumieć rolę kompetencji intelektualnych, emocjonalnych i społecznych jednostek dla zachowywania porządku i bezpieczeństwa w państwie.

Pełny opis:

Wykład ma na celu dostarczenie studentowi podstawowej wiedzy o psychologicznych mechanizmach funkcjonowania człowieka oraz rozwiniecie umiejętności refleksyjnego myślenia o problemach życia społeczno-politycznego w kontekście działań jednostek. Na zajęciach podejmowane są problemy poznawczego funkcjonowania człowieka ze szczególnym uwzględnieniem procesów spostrzegania i zdolności myślenia. Na wykładzie podejmowane są także kwestie zachowań człowieka w sytuacjach zagrożenia a szczególnie kwestie roli procesów emocjonalnych i struktur jednostkowej osobowości w prawidłowym bądź dysfunkcjonalnym reagowaniu w różnych sytuacjach społecznych. Studenci poznają również zagadnienia związane z doniosłością więzi społecznych dla bezpieczeństwa jednostek i grup występujących w różnych strukturach społecznych.

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągniecie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia to około 90 godzin. Dla studiów stacjonarnych wykład to 30 godzin (15 zajęć x 2 godz.) czas potrzebny na przygotowanie się do egzaminu to 60 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa, obowiązkowa:

Kozielecki J. (1998) Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa.

Zimbardo P.H., Ruch F.L. (2006) Psychologia i życie, Warszawa, s. 4-10,10-19, 20-41, 55-91, 202-241, 250-260, 261-307, 352-383, 384-425, 426-461, 464-497, 532-561.

Literatura uzupełniająca i rozszerzająca wiedzę i umiejętności studenta:

Strelau J. (2009) Psychologia, t 2, Gdańsk.

Hall C.S., Liudzey G. (2008) Teorie osobowości, Warszawa.

Terelak J.F. (1999) Źródła stresu, Warszawa.

Sęk H. (1993) Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa.

Aronson E. Wilson T. Akert R. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań.

Cialdini R. (1994) Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk.

Deutsch M., Coleman P.T. (2005) Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków.

Leary M. (2007) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk.

Cierpiałkowska L. (2009) Psychopatologia, Warszawa.

Jakubowska U. (2005) Ekstremizm polityczny. Studium psychologiczne, Gdańsk.

Reykowski J., Skarżyńska K. Ziółkowski M. (1990) Orientacje społeczne jako element mentalności, Poznań.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

KW02.1

Ma wiedzę na temat mechanizmów psychologicznych funkcjonowania człowieka w różnych strukturach społecznych.

KW02.2

Ma wiedzę na temat znaczenia prawidłowego rozwoju emocjonalnego dla tworzenia więzi w różnych grupach społecznych.

KW03.1

Posiada wiedzę o człowieku jako jednostce twórczej i odpowiedzialnej.

KW03.2

Ma wiedzę na temat psychologicznych reakcji człowieka w sytuacjach zagrożenia.

KW07.1

Posiada wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach zachowań jednostek i grup zagrażających bezpieczeństwu państwa i społeczeństwa.

UMIEJĘTNOŚCI

KU01.1

Ma umiejętność obserwacji i analizy poznawczej zjawisk życia społecznego i politycznego.

KU01.2

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii dla interpretacji zjawisk życia społecznego.

KU02.1

Posiada umiejętności badawcze niezbędne do psychologicznego diagnozowania i prognozowania zjawisk kryzysowych.

KU05.1

Potrafi samodzielnie rozwijać psychologiczne umiejętności w celu rozwiązywania konkretnych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa społecznego.

KOMPETENCJE

KK01.1

Na podstawie wiedzy z zakresu psychologicznych właściwości jednostki definiuje potencjalne problemy mogące zaistnieć w sferze zagrożeń funkcjonowania różnych struktur społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda punktacji poszczególnych form w zakresie osiągania wiedzy, umiejętności, kompetencji. Ocenę stanowi wynika egzaminu końcowego. Procentowy wskaźnik dla poszczególnych ocen z egzaminu tabela

Ocena Algorytm oceny końcowej

2 Poniżej 50% punktów

3*** 50%-51% punktów

3,5 52%-65% punktów

4 66%-75% punktów

4,5 76%-85% punktów

5 86%-100% punktów

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pietrzyk-Zieniewicz
Prowadzący grup: Ewa Pietrzyk-Zieniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie studiowania przedmiotu student powinien poznawać mechanizmy psychologiczne zachowań człowieka w różnych złożonych strukturach społecznych. Powinien zrozumieć rolę kompetencji intelektualnych, emocjonalnych i społecznych jednostek dla zachowywania porządku i bezpieczeństwa w państwie.

Pełny opis:

Wykład ma na celu dostarczenie studentowi podstawowej wiedzy o psychologicznych mechanizmach funkcjonowania człowieka oraz rozwiniecie umiejętności refleksyjnego myślenia o problemach życia społeczno-politycznego w kontekście działań jednostek. Na zajęciach podejmowane są problemy poznawczego funkcjonowania człowieka ze szczególnym uwzględnieniem procesów spostrzegania i zdolności myślenia. Na wykładzie podejmowane są także kwestie zachowań człowieka w sytuacjach zagrożenia a szczególnie kwestie roli procesów emocjonalnych i struktur jednostkowej osobowości w prawidłowym bądź dysfunkcjonalnym reagowaniu w różnych sytuacjach społecznych. Studenci poznają również zagadnienia związane z doniosłością więzi społecznych dla bezpieczeństwa jednostek i grup występujących w różnych strukturach społecznych.

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągniecie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia to około 90 godzin. Dla studiów stacjonarnych wykład to 30 godzin (15 zajęć x 2 godz.) czas potrzebny na przygotowanie się do egzaminu to 60 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa, obowiązkowa:

Kozielecki J. (1998) Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa.

Zimbardo P.H., Ruch F.L. (2006) Psychologia i życie, Warszawa, s. 4-10,10-19, 20-41, 55-91, 202-241, 250-260, 261-307, 352-383, 384-425, 426-461, 464-497, 532-561.

Literatura uzupełniająca i rozszerzająca wiedzę i umiejętności studenta:

Strelau J. (2009) Psychologia, t 2, Gdańsk.

Hall C.S., Liudzey G. (2008) Teorie osobowości, Warszawa.

Terelak J.F. (1999) Źródła stresu, Warszawa.

Sęk H. (1993) Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa.

Aronson E. Wilson T. Akert R. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań.

Cialdini R. (1994) Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk.

Deutsch M., Coleman P.T. (2005) Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków.

Leary M. (2007) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk.

Cierpiałkowska L. (2009) Psychopatologia, Warszawa.

Jakubowska U. (2005) Ekstremizm polityczny. Studium psychologiczne, Gdańsk.

Reykowski J., Skarżyńska K. Ziółkowski M. (1990) Orientacje społeczne jako element mentalności, Poznań.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (w trakcie)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 93 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pietrzyk-Zieniewicz
Prowadzący grup: Ewa Pietrzyk-Zieniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.