Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D1EKON Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poznanie podstawowych procesów ekonomicznych i ich wpływu na politykę.

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii; Współczesne systemy gospodarcze; Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej; Transformacja gospodarcza w Polsce; Społeczno-ekonomiczne funkcje państwa. Budżet państwa i polityka budżetowa; Cykle koniunkturalne w gospodarce rynkowej; Wzrost i rozwój gospodarczy; Pieniądz i polityka pieniężna; Inflacja; Problemy zatrudnienia i rynku pracy; Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarczy; Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy; Handel zagraniczny; Gospodarka światowa a problemy globalizacji; Integracja gospodarcza we współczesnym świecie

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii; Makro- i mikroekonomia; Czynniki produkcji; Własność w gospodarce; Gospodarka i systemy gospodarcze; Główne doktryny społeczno-gospodarcze; Współczesne systemy gospodarcze; Gospodarka rynkowa i jej cechy; Rynek doskonały; Społeczna gospodarka rynkowa; Cechy gospodarki centralnie planowanej; Analiza porównawcza systemów gospodarczych; Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej;

Prawo popytu; Prawo podaży; Cena równowagi rynkowej; Segmentacja rynku; Transformacja gospodarcza w Polsce; Gospodarka centralnie planowana; Próby reform gospodarki centralnie planowanej; „Plan Balcerowicza”; Etapy transformacji; Społeczno-ekonomiczne funkcje państwa. Budżet państwa i polityka budżetowa, Funkcje państwa w gospodarce; Budżet państwa; Funkcje budżetu; Polityka podatkowa; Świadczenia społeczne, Cykle koniunkturalne w gospodarce rynkowej, Teorie wahań cyklicznych; Pojęcie i fazy cyklu koniukturalnego; Opis cyklu koniunkturalnego; Cyklu koniunkturalny w gospodarce centralnie planowanej; Wzrost i rozwój gospodarczy; Podstawowe pojęcia; PKB jako miara wielkości wzrostu gospodarczego; Metody liczenia PKB; PKB jako miara rozwoju cywilizacyjnego; Pieniądz i polityka pieniężna; System pieniężny; Bank centralny; System bankowy; Inflacja; Pojęcie i pomiar inflacji; Teorie inflacji; Inflacja a polityka cenowo-dochodowa; Konsekwencje inflacji; Inflacja a bezrobocie; Inflacja w Polsce; Problemy zatrudnienia i rynku pracy; Teorie zatrudnienia; Zmiany struktury zatrudnienia w gospodarce narodowej; Bezrobocie; Polityka rynku pracy – przeciwdziałanie bezrobociu; Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarczy; Funkcje gospodarstwa domowego; Majątek gospodarstw domowych; Decyzje konsumpcyjne; Teoria wyboru konsumenta; Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy; Formy własności; Majątek, fundusz i wynik finansowy; Krótkookresowa teoria produkcji; Długookresowa teoria produckji; Teoria kosztów; Handel zagraniczny; Międzynarodowy podział pracy; Eksport i import; Teoria kosztów komparatywnych; Polityka celna; Kursy walutowe; Bilans płatniczy; Gospodarka światowa a problemy globalizacji; Podmioty gospodarki światowej; Międzynarodowe instytucje finansowe; Problemy globalne; Sytuacja ludnościowa; Integracja gospodarcza we współczesnym świecie; Teorie integracji gospodarczej; Etapy integracji gospodarczej; Unia Europejska jako przykład integracji gospodarczej

Literatura:

1. R. Milewski (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa 2002.

2. R. Milewski (red.), Ekonomia, Warszawa 2002.

3. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 2006.

4. S. Marciniak (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Warszawa 2006.

5. T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Warszawa 2000 i nast.

6. B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Wrocław 2001.

Efekty kształcenia:

K_W03. Zna warunki i formy uczestnictwa w życiu gospodarczym na różnych jego poziomach.

K_W04. Ma wiedzę na temat ekonomicznych uwarunkowań życia politycznego

K_W05. Ma wiedzę o strukturach ekonomicznych i oraz ich zmianach

K_U01. Ma umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

K_U02. Potrafi wyjaśnić rolę struktur ekonomicznych we współczesnym państwie.

K_U04.

Potrafi dostrzegać relację między polityką a zjawiskami i procesami ekonomicznymi

K_K07.

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę oraz doskonalić wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot realizowany w formie wykładu. Zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 93 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Chełstowski
Prowadzący grup: Artur Chełstowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 93 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Chełstowski
Prowadzący grup: Artur Chełstowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.