Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie wymiany międzynarodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-2DM7TWMI Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Teorie wymiany międzynarodowej
Jednostka: Instytut Stosunków Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Podstawy międzynarodowych stosunków gospodarczych. Podstawy matematyki.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Początki teorii handlu międzynarodowego. Klasyczne teorie handlu międzynarodowego. Teoria obfitości zasobów i jej odmiany. Teorie neoczynnikowe. Teorie neotechnologiczne. Teorie popytowo-podażowe. Inne współczesne teorie handlu międzynarodowego. Teorie międzynarodowej migracji czynników wytwórczych i usług. Zarys teorii lokalizacji i międzynarodowej konkurencyjności. Teoria kursu walutowego. Teoria zagranicznej polityki ekonomicznej. Teorie wymiany międzynarodowej i polityki ekonomicznej regionalnych ugrupowań integracyjnych.

Pełny opis:

Istota i podział teorii wymiany międzynarodowej: podmioty, przedmioty i formy międzynarodowej wymiany gospodarczej, istota, cele i elementy składowe teorii międzynarodowej wymiany gospodarczej, funkcje teorii handlu międzynarodowego, podział teorii handlu międzynarodowego, podział teorii międzynarodowej migracji czynników wytwórczych. Tradycyjne teorie handlu międzynarodowego - ujęcia przedklasyczne: początki doktryny ekonomicznej w starożytności - ogólne warunki gospodarowania i początki handlu międzynarodowego, ogólna ocena rozwoju gospodarczego i handlu międzynarodowego w starożytności, koncepcja psychozy lęku przed brakiem towarów, doktryna ekonomiczna Średniowiecza - rozkład feudalizmu i jego główne przyczyny, handel międzynarodowy we wczesnych stadiach kapitalistycznego systemu wytwarzania - wpływ handlu międzynarodowego na rozkład feudalizmu i wykształcanie się kapitalistycznego systemu wytwarzania, wpływ odkryć geograficznych na handel międzynarodowy, merkantylizm jako doktryna ekonomiczna i system polityki handlowej wczesnego kapitalizmu. Klasyczne i neoklasyczne teorie wymiany międzynarodowej: teoria i zasada kosztów absolutnych, teoria i zasada kosztów względnych, wkład J. S. Milla i A. Marschalla i innych - prawo wzajemnego popytu, teoria kosztów realnych, teoria kosztów alternatywnych. Teoria obfitości zasobów i jej uzupełnienia: standardowa teoria obfitości zasobów E. Heckschera, B. Ohlina, P. A. Samuelsona, teoremat i zasada wyrównywania się cen czynników wytwórczych, teoremat M. F. W. Stolpera i P. A. Samuelsona, Teoremat T. M. Rybczyńskiego. Teorie neoczynnikowe: teoria trójczynnikowa (praca, kapitał, zasoby naturalne), teoria wewnętrznej złożoności czynników - pracy i kapitału, teoria wieloczynnikowa (praca i kapitał jako czynniki wewnętrznie złożone) oraz zasoby naturalne, teoretyczne podstawy związków między handlem międzynarodowym a kształtowaniem się środowiska naturalnego. Teorie neotechnologiczne: teoria luki technologicznej, teoria cyklu życia produktu, teoria korzyści ze skali produkcji i zbytu. Teorie popytowo-podażowe: teoria podobieństwa preferencji, teoria zróżnicowania produktów. Istota i elementy składowe teorii handlu wewnątrzgałęziowego: przyczyny rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego w świetle teorii, korzyści z rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego. Inne współczesne teorie handlu międzynarodowego: teoria przewagi z tytułu dysponowania produktami i czynnikami wytwórczymi, teorie względnych korzyści z tytułu różnic w poziomie rozwoju gospodarczego, syntetyczna teoria międzynarodowego podziału pracy R.Sohnsa, kierunki rozwoju i ocena współczesnych teorii handlu międzynarodowego. Teoria międzynarodowej migracji czynników wytwórczych: istota i podział teorii międzynarodowej migracji czynników wytwórczych, teoria migracji ludności (siły roboczej), teoria międzynarodowej migracji kapitału: pojęcie kapitału i formy jego przepływów, ekonomiczne skutki zaangażowania kapitału poza granicami kraju, podział zysków i strat. Migracja kapitału a handel międzynarodowy: problematyka międzynarodowej wymiany czynników wytwórczych we współczesnych teoriach handlu międzynarodowego, międzynarodowa migracja kapitału w ujęciach modelowych. Teoria międzynarodowej migracji wiedzy technicznej: pojęcie wiedzy technicznej i formy jej przepływów, wiedza techniczna jako czynnik wytwórczy, ekonomiczne skutki powiększania zasobów wiedzy technicznej poprzez import, ekonomiczne skutki samodzielnego powiększania zasobów wiedzy technicznej i jej eksportu. Teoretyczne aspekty funkcjonowania wielkich korporacji transnarodowych: istota i podstawowe zasady powstawania wielkich korporacji transnarolowych, funkcjonowanie wielkich korporacji transnarodowych w świetle współczesnych teorii handlu międzynarodowego. Teorie i hipotezy rozwoju zagranicznych inwestycji kapitałowych: teorie makroekonomiczne, teorie mikroekonomiczne, teorie mieszane. Teoretyczne podstawy międzynarodowej wymiany usług: pojęcie i rodzaje usług wymienianych w sk

Literatura:

- Misala, J. Teorie Międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa 1990.

- Misala, J. Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2003.

- Misala, J. Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.

- Sołdaczuk, J., Misala, J., Historia handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa 2001.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student/ka powinien/powinna:

• rozumieć podstawowe teorie handlu międzynarodowego, międzynarodowej migracji czynników produkcji, polityki handlowej i integracji gospodarczej;

• rozwinąć umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia i oceny międzynarodowych zjawisk gospodarczych;

• rozwinąć zdolność do formułowania przemyślanych konkluzji;

• rozwinąć zdolność wypowiadania się oraz prezentowania swoich myśli na forum publicznym (poprzez udział w dyskusjach i debatach podczas zajęć oraz dzięki przygotowywaniu i przedstawianiu prezentacji na dany temat);

• być przygotowanym do kolejnych kursów

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie ich pracy podczas całego semestru. Na ocenę końcową będą składać się :

• obecność i aktywność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności w semestrze);

• praca w grupach;

• test końcowy.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.