Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Usługi i ubezpieczenia w wymianie międzynarodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-1DM8UUWM Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Usługi i ubezpieczenia w wymianie międzynarodowej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pojęcie i rodzaje usług w wymianie międzynarodowej na podstawie salda usług w bilansie płatniczym. Struktura geograficzna i przedmiotowa światowego handlu usługami. Międzynarodowe regulacje handlu usługami WTO. Środki oddziaływania państwa na obrót usługowy. Międzynarodowy obrót własnością intelektualną. Usługi związane z obsługą handlu zagranicznego: transport, ubezpieczenia, spedycja. Międzynarodowy rynek usług turystycznych. Międzynarodowy rynek usług telekomunikacyjnych i łączności. Usługi finansowe. Rozliczenia usług finansowych. Formy obrotu usługami: licencjonowanie, przetargi, franchising, faktoring. Rynek usług ubezpieczeniowych.

Pełny opis:

Miejsce usług w historii myśli ekonomicznej

Usługi w teoriach wymiany międzynarodowej

Międzynarodowe transakcje usługowe

? wprowadzenie, definicje usług, rozwój sektora usług, usługi a rozwój gospodarczy

? klasyfikacje usług, usługi w bilansie płatniczym

? międzynarodowe transakcje usługowe, definicja, tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu usługami, zagraniczne inwestycje bezpośrednie w sektorze usług, obecność osób fizycznych świadczących usługi

Bariery międzynarodowej wymiany usług

? klasyfikacja narzędzi polityki handlowej odnoszących się do sfery usług

? bariery świadczenia usług w trybie obecności handlowej: oddziałujące na dostęp do rynku, traktowanie narodowe, pozostałe

? bariery obecności osób fizycznych świadczących usługi: oddziałujące na dostęp do rynku, traktowanie narodowe, pozostałe

? bariery w handlu transgranicznym: oddziałujące na dostęp do rynku, traktowanie narodowe, pozostałe

? bariery zagranicznej konsumpcji usług: oddziałujące na dostęp do rynku, traktowanie narodowe, pozostałe

Polityka liberalizacji międzynarodowego sektora usług

? multilateralne regulacje handlu usługami

? międzynarodowe porozumienia sektorowe: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Bazylejski Komitet do spraw Regulacji Bankowych i Praktyk Nadzoru, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, doświadczenia regulacji sektorowych.

? OECD i liberalizacja usług.

? Układ ogólny w sprawie handlu usługami: postanowienia, zobowiązania specyficzne, załączniki, specjalne traktowanie państw rozwijających się, wpływ GATS na politykę wewnętrzną i proces dalszej liberalizacji usług.

? Liberalizacja usług w układach regionalnych: Unia Europejska, CUSFTA, NAFTA, FTAA, CER, ASEAN, APEC, liberalizacja usług w Ameryce Łacińskiej: Grupa Trzech, Protokół z Montewideo, Protokół II CARICOM, bilateralne układy zawarte przez Meksyk z państwami regionu.

? Porozumienia multilateralne i regionalne porównanie: cele, zasady, regulacje, dostęp do rynku, podejście do liberalizacji, wyjątki, związek zobowiązań multilateralnych i regionalnych.

? Perspektywy dalszej liberalizacji między narodowych obrotów usługowych.

Państwa rozwijające się w procesie liberalizacji międzynarodowego sektora usług.

Ubezpieczenia w wymianie międzynarodowej: transport morski, żegluga śródlądowa, transport lotniczy, transport kolejowy, transport drogowy.

Literatura:

1. M. Bijak-Kaszuba, Preferencyjne porozumienia handlowe a liberalizacja obrotów międzynarodowych, w: J. Bilski, W. Włodarczyk-Guzek, Wybrane problemy z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych, 1998.

2. Blajer Renata, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w obrocie międzynarodowym, Warszawa 1999.

3. W. Ronka-Chmielowiec, Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, Warszawa 2002.

4. M. Daszkowska, Usługi, produkcja, rynek, marketing, Warszawa 1998.

5. A. Gawroński (red.), Ubezpieczenia w handlu zagranicznym, Warszawa 1994.

6. A. Hermanowska, Ubezpieczenia w handlu zagranicznym, Zielona Góra 1994.

7. W. Januszkiewicz, Usługi w Unii Europejskiej, Warszawa 1997.

8. P. Jedynak, Ubezpieczenia gospodarcze, wybrane elementy teorii i praktyki, Kraków 2003.

9. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Polska w WTO, Warszawa 2002.

10. K.A. Kłosiński, Międzynarodowy obrót usługowy, Warszawa 2002.

11. K.A. Kłosiński, Usługi w obrocie międzynarodowym, "Rynki Zagraniczne", 1999, nr 117.

12. K.A. Kłosiński, Usługi w obrocie międzynarodowym głównych regionów świata, "Handel Wewnętrzny", 2002, nr 2.

13. K.A. Kłosiński, Współczesne tendencje w sektorze usług w Unii Europejskiej, Warszawa 2003.

14. M. Kruszka, WTO i usługi finansowe: zobowiązania europejskich państw okresu transformacji, Bank i Kredyt 2003, nr 8.

15. M. Kruszka, Usługi w handlu międzynarodowym, Wiadomości Statystyczne 2005, nr 2.

16. M. Kruszka, Negocjacje WTO a globalizacja handlu usługami finansowymi, Bank i Kredyt 2005, nr 9.

17. M. Kruszka, Regulacje międzynarodowego przepływu usług bankowych w myśl zasad WTO, "Bank i Kredyt", 2001, nr 5.

18. M. Kruszka, Międzynarodowy handel usługami w świetle zasad WTO, "Ekonomia", 2001, nr 3.

19. A. Kuźnar, Tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu usługami, w: P. Bożyk (red.), Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych, Warszawa 2004, s. 30-55.

20. A. Kuźnar, Liberalizacja międzynarodowych obrotów usługami finansowymi w świetle regulacji Światowej Organizacji Handlu, w: M. Piklikiewicz (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, Warszawa 2001, s. 243-271.

21. A. Kuźnar, Proces liberalizacji międzynarodowego handlu usługami w ramach WTO oraz jego skutki, Zeszyty Naukowe KGŚ-SGH, 2004, nr 15.

22. A. Kuźnar, Rozmiary i struktura międzynarodowego handlu usługami czystymi, Bank i Kredyt listopad-grudzień 2004.

23. Liberalizing International Transaction in Services, United Nations, New York and Genewa 1994.

24. J. Monkiewicz (red.), Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju i integracji, Bydgoszcz-Warszawa 2005.

25. J. Pietras, Regional and multilateral efforts to liberalize international trade in services (EEC, NAFTA, OECD, GATS, European Treaty), "Economic Discussion Papers", No. 8, September 1998.

26. Przewodnik handlowy po Układzie ogólnym w sprawie handlu usługami, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.

27. K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Warszawa 2000.

28. M. Sikorska, D. Sielski, Strategia rynku wewnętrznego w obszarze usług, "Wspólnoty Europejskie- biuletyn Informacyjny", nr 3, IKCHZ, Warszawa 2001.

29. T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa 2001.

30. W. Sułkowska, Ubezpieczenia. Zagadnienia podstawowe, Kraków 2001.

31. L. Oręziak, Ubezpieczenia kredytów eksportowych w krajach OECD, Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 1996.

32. A. Wróbel, K. Śliwinski, Jednolity Rynek Usług Wspólnoty - konsekwencje dla Polski, w: E. Haliżak (red.), polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2004.

33. A. Wróbel, Polityka liberalizacji międzynarodowego sektora usług, w: E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Simonides, R. Zięba (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.

34. A. Wróbel, Ameryka Łacińska wobec liberalizacji międzynarodowego sektora usług, w: M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska wobec

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.