Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowy system handlowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-1DM7MSHA-JREU Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowy system handlowy
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

System handlu w ujęciu perspektywicznym. Światowa Organizacja Handlu (WTO). Rozstrzyganie sporów i egzekwowanie reguł. Forum negocjacyjne. Handel towarami. Wielostronne umowy handlowe w poszczególnych sektorach. Handel usługami. Ochrona praw własności intelektualnej. Środki ochronne i wyjątki. Integracja regionalna. Porozumienia fakultatywne. Zintegrowanie krajów rozwijających się i podlegających transformacji. Ku pogłębionej integracji. Legitymizacja, spójność i sprawowanie władzy. Polska w GATT/WTO.

Pełny opis:

1. System handlu w ujęciu perspektywicznym

" Handel a globalna integracja

" Handel i umowy handlowe w ujęciu historycznym

" Funkcje wielostronnego systemu handlu

" Od GATT do WTO

" Wyzwanie globalnej współpracy

2. Światowa Organizacja Handlu (WTO)

" Obszar działania, funkcje i struktura WTO

" Podejmowanie decyzji

" Przejrzystość: notyfikacja i nadzór

" Akcesja

" WTO a pozostałe organizacje międzynarodowe

" Podmioty pozarządowe a WTO

3. Rozstrzyganie sporów i egzekwowanie reguł

" Procedury rozstrzygania sporów w WTO

" Funkcjonowanie systemu

" Zagadnienia systemowe

" Krajowe aspekty egzekwowania postanowień

4. Forum negocjacyjne

" Przegląd rund negocjacyjnych

" Wielostronna liberalizacja handlu

" Grupy interesów i lobbing

" Wzajemność a mechanizm negocjacji

" Typologia i kluczowe aspekty negocjacji handlowych

5. Handel towarami

" Cła, parapodatki i podatki pośrednie

" Restrykcje ilościowe i licencjonowanie importu

" Klauzule związane z odprawa celna

" Subsydia

" Państwowe przedsiębiorstwa handlowe

" Normy techniczne i standardy produktów

" Środki sanitarne i fitosanitarne

" Działania inwestycyjne związane z handlem

6. Wielostronne umowy handlowe w poszczególnych sektorach

" Rolnictwo

" Tekstylia i odzież

" Porozumienie o technologii informatycznej

7. Handel usługami

" Zagadnienia koncepcyjne i empiryczne

" Bariery i potencjalne korzyści z reformy

" Negocjacje Rundy Urugwajskiej

" GATS

" Negocjacje i porozumienia dla sektorów specyficznych

" Handel elektroniczny

" Wyzwania wiążące się z rozwojem GATS

8. Ochrona praw własności intelektualnej

" Własność intelektualna a handel międzynarodowy

" Konwencje międzynarodowe i historia GATT

" Negocjacje Rundy Urugwajskiej

" Reguły WTO dotyczące praw własności intelektualnej

" Zastrzeżenia i wyzwania związane z wdrażaniem

9. Środki ochronne i wyjątki

" Renegocjacje ustępstw

" Zwolnienia

" Nadzwyczajne środki ochronne i dobrowolne ograniczenia w eksporcie

" Działania antydumpingowe

" Środki przeciwdziałania subsydiom importowym

" Restrykcje handlowe związane z równoważeniem bilansu płatniczego

" Ochrona raczkujących gałęzi przemysłu

" Wyjątki ogólne

10. Integracja regionalna

" Motywacje do regionalnej integracji ekonomicznej

" Artykuł XXIV GATI: Preferencyjne umowy handlowe

" Artykuł V GATS: Integracja gospodarcza

" Bloki handlowe a system handlu

11. Porozumienia fakultatywne

" Zamówienia rządowe

" Porozumienie o lotnictwie cywilnym

12. Zintegrowanie krajów rozwijających się i podlegających transformacji

" Specjalne i zróżnicowane traktowanie

" Zmiana postaw wobec systemu handlu

" Udział krajów rozwijających się w WTO

" Wdrażanie porozumień wielostronnych

" Rozszerzanie członkostwa

13. Ku pogłębionej integracji

" Dostępność rynków dla konkurencji jako kryterium

" Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych

" Ustawy o konkurencji

" Ułatwienia w handlu

" Polityka ochrony środowiska

" Polityka społeczna i standardy rynku pracy

" Regulacje krajowe

14. Legitymizacja, spójność i sprawowanie władzy

" Przemysł a formułowanie polityki handlowej

" Organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie

" Sprawowanie władzy w WTO

" Spójność polityki krajowej

15. Polska w GATT/WTO

Literatura:

" B. Hoekman, M.M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlu, Wrocław 2002.

" J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, Polska w WTO, Warszawa 2002.

" J. Rymarczyk, M. Wróblewski, 10 lat Światowej Organizacji Handlu, Wrocław 2005.

" P. Szydło, Środki odwetowe w prawie Światowej Organizacji Handlu, Warszawa 2008

" A. Wróbel, Międzynarodowa wymiana usług, Warszawa 2009.

" J. Świerkocki, Ekonomiczne przesłanki wielostronnej regulacji międzynarodowego handlu towarami, Łódź 2007.

" P. Czubik, Wolny handel towarami: podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego, Kraków 2002.

" T. Bartoszewicz, GATT a międzynarodowa polityka handlowa, PWN, Warszawa 1988.

" M. Matsushita, T. J. Schoenbaum, P. C. Mavroidis, The World Trade Organization Law, Practice, and Policy, Oxford International Law Library 2006.

" J. Bhagwati, K. Botchwey, N. FitzGerald, K. Hamada, J.H. Jackson, C. Lafer, T. de Montbrial, The Future of the WTO, Geneva 2004.

" WTO, Understanding the WTO, Geneva 2008.

" E. Kawecka Wyrzykowska, Runda Urugwajska GATT i jej znaczenie dla Polski, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Gospodarki Światowej - Centrum Badań GATT, Warszawa 1991.

" A. Wróbel, "Polityka liberalizacji międzynarodowego sektora usług", w: E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Simonides, R. Zięba (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.

" M. Kruszka, Ewolucja prawnomiędzynarodwowych regulacji w sprawie handlu usługami, "Stosunki Międzynarodowe ? Internationl Relations" 2006, nr 1-2, (t. 33).

" K. Kołodziejczyk-Konarska, Polska w międzynarodowych organizacjach finansowych i handlowych (fragment Polska w systemie GATT/WTO) w: I. Popiuk-Rysińska, S. Parzymies (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2002.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.